M E D Y A X

KVKK

Medyax Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

 

MEDYAX BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10.maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i uyarınca, işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunarak yasal mevzuat gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
Bilgilendirme metninde yer alan bazı terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki  yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi, 
Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MEDYAX, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir limited şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak MEDYAX hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

Veri Sorumlusunun;
Ünvanı: MEDYAX BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersis Numarası : 0614119993300001
Adresi: Fethiye Mh. Fazıl Sk. No: 8 D: 2 Nilüfer / Bursa
Telefonu: 444 4 082
E-posta adresi: info@medyax.com
İrtibat Kişisi : Yüksel Bozdağ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE TOPLUYORUZ?

Şirketimize gönderilen e-postalar, istihdam platformları (Linked-in, Kariyer.net vs.), Şirketimiz/temsilcileri veya yetkili üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşme/taahhütnameler, yüz yüze görüşmeler, online satış platformları, bayiler, telefon görüşmeleri, internet üzerinden yapılan görüşmeler, e-postalar, tarafımıza yöneltilen sözlü ve yazılı beyanlar, kartvizitler, web sitemizdeki üyelik/abonelik formları, web sitemizde yer alan çerezler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, anketler, şirketimize ait yazılı ve elektronik formların doldurulması aracılığıyla, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

MEDYAX, kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlarla toplar ve işler:

 • İş Ortağı/Tedarikçi/Ziyaretçi/Çalışan/Müşteri ilişkilerini kurabilmek,
 • İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek,
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek
 • Tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, müşteri portföyümüzü yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam, tanıtım, kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
 • Uygulama geliştirmek ve yönetmek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama ve yedekleme yapmak
 • Şirket içi güvenliğin sağlanması
 • İş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması,
 • İlgili kişilerin MEDYAX’ten satın almak istedikleri ürünlere/hizmetlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin/hizmetlerin satışı, ürünlerin/hizmetlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne/hizmete ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep / şikayetlerin takibi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Web sitesi üzerindeki formlar aracılığıyla ya da e-posta yoluyla gelen ürünler hakkında teklif, bilgi, iş ortağı olma taleplerinin karşılanması
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Veriler Kanunu’nda belirtilen diğer amaçlar

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARABİLİYORUZ?

 • Hizmet alınan datacenter, hizmet alınan domain sağlayıcıları, Hizmet Alınan Muhasebe Firması, Hizmet Alınan Ajanslar, BES Firması, Hukuki Danışmanlar, Sağlık Sigortası Firması, Hizmet Alınan Mali Müşavirlik Firması, Tedarikçiler: Kişisel Veriler; alınan ürün, servis, hizmetler ve bu kişilerle kurulan ticari, hukuki, sözleşmesel ilişki kapsamında, işlemesi gerekecek verilerle ve amaçlarla sınırlı olarak bu maddede belirtilen hizmet alınan firmalara/kişilere aktarılabilmektedir.
 • Etkinlik Sponsorları: Sponsorlara, sponsorluk faaliyet ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere ve bu amaca ulaşmak için gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Hukuken Şirketimizden bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
 • İş Ortakları: Kişisel Veriler; iş ortaklığının kurulması ve/veya iş birliğinin amacının yerine getirilmesi için, bu amaca uygun ve amaçla sınırlı olarak, iş ortaklarına aktarılabilmektedir
 • Hissedarlar ve Yöneticiler: Faaliyetlerin takip edilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, denetim ve pay sahiplerine bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Veriler, hissedarlar ile paylaşılabilmektedir.
 • Müşteriler: Müşteriler tarafından alınan ürün ve hizmetlerin, müşteriler ile aramızdaki ilişki çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla çalışanlara ait Kişisel Veriler müşteriler ile paylaşılabilmektedir.
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
 • Çalışanlar: Şirketimiz ve bu kapsamda çalışanlar tarafından üstlenilen görevlerin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve iletişimlerin sağlanabilmesi adına, diğer çalışanlara, müşterilere ve çalışanların görevlerini yerine getirmesi amacıyla temas etmesi gerekli diğer kişilere ait Kişisel Veriler çalışanlar ile paylaşılabilmektedir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Şirketimize başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

HAKLARINIZI KULLANMA YOLLARINIZ NELERDİR?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, sayfanın sonunda yer alan “Başvuru Formu” yazan kısma tıklayarak ulaşabileceğiniz formu kullanabilirsiniz. Başvuru için, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

Yazılı başvurularınızda, ıslak imzalı belgenizi Şirketimizin, bu Aydınlatma Metni’nin giriş kısmında belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilciniz veya vekiliniz aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, Başvuru Formunun doldurulması, ıslak imzalı formun PDF formatında taranması ve Şirketimizin info@medyax.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru mailinizin teknik bazı sebeplerden ötürü engelleme filtrelerine takılmış olma olasılığını ortadan kaldırmak için mailin ulaşıp ulaşmadığını arayarak mutlaka teyit edilmelidir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

Başarı, global bir vizyon ve cesaretle
çalışmayı gerektiriyor.

Bize Ulaşın